top

Frakendelse af kørekort (Frakendelse og kørselsforbud)

Nedenfor kan du læse mere om frakendelse af førerretten og kørselsforbud, herunder hvordan du får din førerret igen. Du kan også læse om frakendelse af retten til af føre lille knallert og udskydelse af retten til få almindeligt kørekort.

Betinget frakendelse af førerretten
Ubetinget frakendelse af førerretten
Kørselsforbud
Udskydelse af retten til at få almindeligt kørekort
Hvad er en kontrollerende køreprøve
Hvad er særlig køreundervisning
Hvad er et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus)


Betinget frakendelse af førerretten

Du kan risikere at få en betinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 125, hvornår betinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

Du får lov til at beholde din førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på 3 år ikke overtræder færdselsloven, så førerretten skal frakendes.

Politiet vil indkalde dig til en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Fristen for at aflægge den kontrollerende køreprøve er normalt 6 måneder fra politiets indkaldelse.

Hvis du ikke aflægger en kontrollerende køreprøve inden den frist, som politiet har givet dig, vil din førerret blive inddraget. Det samme gør sig gældende, hvis du ikke består den kontrollerende køreprøve.

Hvis den betingede frakendelse af førerretten skyldes spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte frakendelsen.

Til top

Ubetinget frakendelse af førerretten

Du kan risikere at få en ubetinget frakendelse af førerretten, hvis du overtræder færdselsloven. Det fremgår af færdselslovens § 126, hvornår ubetinget frakendelse af førerretten kan komme på tale.

En ubetinget frakendelse af førerretten betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Frakendelsestiden bliver fastsat til et tidsrum mellem 6 måneder og 10 år. Skyldes frakendelsen spirituskørsel og/eller overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 og 2, fastsættes frakendelsestiden altid til minimum 3 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Efter udløbet af frakendelsestiden skal du generhverve førerretten, hvis du fortsat ønsker at føre motordrevet køretøj. Du skal i den forbindelse bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

Du kan tidligst aflægge den kontrollerede køreprøve 1 måned før frakendelsestidens udløb.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret, skal du i visse tilfælde også gennemføre en særlig køreundervisning. Det fremgår af færdselslovens § 60 a, stk. 3, hvornår det er tilfældet.

Hvis du har fået en ubetinget frakendelse på grund af spirituskørsel, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus), før du kan aflægge den kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst påbegynde A/T-kurset 3 måneder før frakendelsestidens udløb. Hvis overtrædelsen er begået inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret, træder A/T-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du vælger at udvide din førerret med en eller flere nye kategorier eller med tilladelse til erhvervsmæssig personbefordring, kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve. Det er dog en betingelse, at køreprøven aflægges efter den overtrædelse, som medførte den ubetingede frakendelse af førerretten. Samtidig skal køreprøven være bestået inden for det sidste år før frakendelsestidens udløb og inden for det sidste år før ansøgningen om generhvervelse af førerretten.

Til top

Kørselsforbud

Du kan risikere få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første 3 år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve). Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus).

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Til top

Udskydelse af retten til at få almindeligt kørekort

Hvis du var under 18 år på gerningstidspunktet, og du får en ubetinget frakendelse af retten til at køre på lille knallert, vil du samtidig få udskudt din ret til at tage kørekort til f.eks. bil, indtil du er 18 år og 6 måneder. Dette kaldes en udskydelsesperiode. Hvis du er fyldt 18 år på afgørelsestidspunktet, og du har fået kørekort til f.eks. bil, inden sagen om frakendelse af retten til at føre lille knallert er afgjort, vil du i stedet blive frakendt retten til at køre bil i en periode på 6 måneder.

Du kan læse mere om frakendelse og udskydelsesperiode på www.anklagemyndigheden.dk

Til top

Hvad er en kontrollerende køreprøve

En kontrollerende køreprøve består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Der er ikke krav om, at du skal gennemføre køreundervisning, inden du går op til en kontrollerende køreprøve. Det kan dog være en god idé at tage et par køretimer inden prøven.

Du skal selv stille et køretøj til rådighed til den praktiske prøve. Du kan i kørekortbekendtgørelsens bilag 5 læse om de betingelser, som køretøjet skal opfylde.

Du skal indlevere din ansøgning om aflæggelse af kontrollerende køreprøve til kommunen.

Til top

Hvad er særlig køreundervisning

Hvis du har fået et kørselsforbud, skal du gennemføre særlig køreundervisning hos en godkendt kørelærer, før du kan aflægge en kontrollerende køreprøve.

Særlig køreundervisning skal være gennemført i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til den pågældende kategori og omhandler:

  • Trafikantadfærd
  • Grundregler for kørsel
  • Manøvrer på vej
  • Særlige risikoforhold

Særlig køreundervisning skal omfatte mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner) og mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel). Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage.

Du skal være opmærksom på, at hvis du i køreuddannelsesperioden er fraværende i mere end 3 måneder, skal du starte forfra på undervisningen.

Til top

Hvad er et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus)

Hvis du på grund af spirituskørsel har fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten eller et kørselsforbud, skal du gennemføre et kursus i alkohol og trafik (A/T-kursus). Kurset er obligatorisk og skal være gennemført, før den kontrollerende køreprøve kan aflægges.

Et A/T-kursus består af fire lektioner á to og en halv times varighed fordelt over mindst fire uger. Der er mødepligt til alle lektioner. Reglerne for deltagelse i kurset fremgår af undervisningsplanen for kursus i alkohol og trafik. Hvis du ikke følger reglerne for deltagelse i kurset, kan du blive bortvist.

Når du har gennemført kurset, får du udleveret et kursusbevis. For A/T-kurser, der er påbegyndt efter den 1. januar 2011, må kursusbeviset højst være et år gammelt ved indleveringen af ansøgning om kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud eller en betinget frakendelse af førerretten, kan du begynde på det første ledige A/T-kursus. Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af førerretten, kan du tidligst påbegynde A/T-kurset tre måneder før frakendelsestidens udløb.

Læs mere om A/T-kurset i pjecen (pdf), og find svar på, hvor du kan tilmelde dig et A/T-kursus på http://www.alkohologtrafik.dk

Til top

Kilde: Politi.dk
Senest opdateret: 3. november 2013